Политика у вези са обрадом личних података

1. Опште одредбе
Ова политика обраде личних података је састављена у складу са захтевима Савезног закона од 27. јула 2006. године. бр. 152-ФЗ „О личним подацима“ (у даљем тексту: Закон о личним подацима) и утврђује поступак обраде личних података и мере за обезбеђење безбедности личних података које предузима Лоцалс анд Номадс ДОО (у даљем тексту: Оператер).
1.1. Оператер као свој најважнији циљ и услов за обављање делатности поставља поштовање права и слобода појединца и грађана приликом обраде њихових личних података, укључујући заштиту права на приватност, личне и породичне тајне.
1.2. Ова политика Оператера у вези са обрадом личних података (у даљем тексту Политика) примењује се на све информације које Оператер може да добије о посетиоцима веб странице
https://locals.group/sr.

2. Основни концепти који се користе у Политици
2.1. Аутоматизована обрада података о личности је обрада података о личности коришћењем рачунарске технологије.
2.2. Блокирање личних података је привремени престанак обраде личних података (осим у случајевима када је обрада неопходна ради разјашњења личних података).
2.3. Веб сајт је скуп графичких и информационих материјала, као и рачунарских програма и база података који обезбеђују њихову доступност на Интернету на мрежној адреси https://locals.group/sr.
2.4. Информациони систем личних података је скуп података о личности садржаних у базама података и информационим технологијама и техничким средствима која обезбеђују њихову обраду.
2.5. Деперсонализација личних података су радње услед којих је немогуће без употребе додатних информација утврдити власништво над личним подацима одређеном Кориснику или другом субјекту личних података.
2.6. Обрада личних података је свака радња (операција) или скуп радњи (операција) извршених са или без употребе алата за аутоматизацију са личним подацима, укључујући прикупљање, евидентирање, систематизацију, акумулацију, чување, појашњење (ажурирање, мењање), издвајање, коришћење, пренос (дистрибуција, пружање, приступ), деперсонализација, блокирање, брисање, уништавање личних података.
2.7. Оператер је државни орган, општински орган, правно или физичко лице које самостално или заједно са другим лицима организује и/или спроводи обраду података о личности, као и утврђивање сврхе обраде података о личности, састав података о личности. које се обрађују, радње (операције) које се обављају са личним подацима.
2.8. Лични подаци су свака информација која се директно или индиректно односи на одређеног или препознатљивог Корисника веб странице https://locals.group/sr.
2.9. Лични подаци које је субјект личних података овластио за дистрибуцију су лични подаци, приступ неограниченом броју лица којима субјект личних података даје сагласност за обраду података о личности коју овласти субјект личних података за дистрибуцију. на начин прописан Законом о подацима о личности (у даљем тексту лични подаци).подаци овлашћени за дистрибуцију).
2.10. Корисник - било који посетилац веб странице https://locals.group/sr.
2.11. Давање личних података су радње које имају за циљ откривање личних података одређеном лицу или одређеној групи људи.
2.12. Дистрибуција личних података - све радње које имају за циљ откривање личних података неодређеном броју лица (пренос личних података) или упознавање са личним подацима неограниченог броја лица, укључујући објављивање личних података у медијима, објављивање у информацијама и телекомуникационих мрежа или обезбеђивање приступа личним подацима на било који други начин.
2.13. Прекогранични пренос података о личности је пренос података о личности на територију стране државе органу стране државе, страном физичком или страном правном лицу.
2.14. Уништавање података о личности је свака радња услед које се лични подаци неповратно уништавају уз немогућност даљег обнављања садржаја личних података у информационом систему података о личности и/или уништавају материјални медиј личних података.

3. Основна права и одговорности Оператера
3.1. Оператер има право:
— примати од субјекта личних података поуздане информације и/или документе који садрже личне податке;
— у случају да субјект личних података повуче сагласност за обраду личних података, као и пошаље захтев са захтевом за прекид обраде личних података, Оператер има право да настави са обрадом личних података без сагласности субјект личних података ако постоје разлози наведени у Закону о личним подацима;
— самостално утврди састав и листу мера неопходних и довољних за обезбеђење испуњења обавеза предвиђених Законом о подацима о личности и прописима донетим у складу са њим, осим ако Законом о подацима о личности или другим савезним законима није другачије одређено.
3.2. Оператер је дужан:
— субјекту личних података, на његов захтев, пружи информације у вези са обрадом његових личних података;
— организује обраду личних података на начин утврђен важећим законодавством Руске Федерације;
— одговара на захтеве и захтеве субјеката личних података и њихових законских заступника у складу са захтевима Закона о личним подацима;
— пријавити надлежном органу за заштиту права субјеката личних података, на захтев овог органа, потребне информације у року од 10 дана од дана пријема таквог захтева;
— објавити или на други начин омогућити неограничен приступ овој Политици у вези са обрадом личних података;
— предузима правне, организационе и техничке мере за заштиту података о личности од неовлашћеног или случајног приступа њима, уништавања, модификације, блокирања, копирања, пружања, дистрибуције података о личности, као и од других незаконитих радњи у вези са личним подацима;
— обустави пренос (дистрибуцију, давање, приступ) личних података, обустави обраду и уништи податке о личности на начин иу случајевима предвиђеним Законом о подацима о личности;
— обавља и друге послове предвиђене Законом о подацима о личности.

4. Основна права и обавезе субјеката личних података
4.1. Субјекти личних података имају право:
— прима информације у вези са обрадом његових личних података, осим у случајевима предвиђеним савезним законима. Информацију субјекту личних података пружа Оператор у приступачној форми и не би требало да садржи личне податке који се односе на друге субјекте личних података, осим у случајевима када постоји законски основ за откривање таквих личних података. Списак информација и поступак за њихово добијање утврђени су Законом о подацима о личности;
— захтевати од оператера да појасни своје личне податке, блокира их или уништи ако су лични подаци непотпуни, застарели, нетачни, незаконито добијени или нису неопходни за наведену сврху обраде, као и да предузме мере предвиђене законом за заштиту њихових права ;
— постави услов претходне сагласности приликом обраде личних података у сврху промоције роба, радова и услуга на тржишту;
— да повуче сагласност за обраду личних података, као и да пошаље захтев за прекид обраде личних података;
— жалба надлежном органу за заштиту права субјеката личних података или суду против незаконитих радњи или нечињења Оператера приликом обраде његових личних података;
— да остварује друга права предвиђена законодавством Руске Федерације.
4.2. Субјекти личних података дужни су да:
— пружите Оператеру поуздане информације о себи;
— обавестите Оператера о ажурирању (ажурирању, промени) ваших личних података.
4.3. Лица која су Оператору дала лажне информације о себи или информације о другом субјекту личних података без његове сагласности, одговорна су у складу са законодавством Руске Федерације.

5. Принципи обраде личних података
5.1. Обрада личних података се врши на законит и поштен начин.
5.2. Обрада личних података је ограничена на постизање специфичних, унапред дефинисаних и легитимних циљева. Није дозвољена обрада личних података која није у складу са сврхом прикупљања личних података.
5.3. Није дозвољено комбиновање база података које садрже личне податке, чија се обрада врши у сврхе које су међусобно некомпатибилне.
5.4. Обради су подложни само лични подаци који испуњавају сврхе њихове обраде.
5.5. Садржај и обим личних података који се обрађују одговарају наведеним сврхама обраде. Редундантност обрађених личних података у односу на наведене сврхе њихове обраде није дозвољена.
5.6. Приликом обраде личних података обезбеђује се тачност података о личности, њихова довољност, а по потреби и релевантност у односу на сврхе обраде личних података. Оператер предузима неопходне мере и/или обезбеђује да се оне предузму да уклони или разјасни непотпуне или нетачне податке.
5.7. Чување личних података врши се у облику који омогућава идентификацију субјекта личних података, не дуже него што је потребно за потребе обраде личних података, осим ако рок за чување личних података није утврђен савезним законом, споразумом. којима је субјект личних података страна, корисник или јемац. Обрађени лични подаци се уништавају или анонимизирају по остварењу сврхе обраде или у случају нестанка потребе за постизањем ових циљева, осим ако савезним законом није другачије одређено.

6. Сврхе обраде личних података
  • Сврха обраде: информисање Корисника слањем мејлова Лични подаци презиме, име, патроним
  • адреса Е-поште
  • бројеви телефона
  • Правни основ статутарни (конститутивни) документи Оператера
  • Врсте обраде личних података Прикупљање, евидентирање, систематизација, акумулација, чување, уништавање и анонимизација података о личности
  • Слање информативних писама на е-маил адресу

7. Услови за обраду података о личности
7.1. Обрада података о личности врши се уз сагласност субјекта личних података на обраду његових личних података.
7.2. Обрада личних података је неопходна за постизање циљева предвиђених међународним уговором Руске Федерације или законом, за спровођење функција, овлашћења и одговорности које су законодавством Руске Федерације додељене оператеру.
7.3. Обрада личних података је неопходна за спровођење правде, извршење судског акта, акта другог органа или службеног лица, који подлежу извршењу у складу са законодавством Руске Федерације о извршном поступку.
7.4. Обрада података о личности неопходна је за извршење уговора у коме је субјект личних података страна или корисник или јемац, као и за закључивање уговора на иницијативу субјекта личних података или уговора по коме је субјект личних података биће корисник или јемац.
7.5. Обрада података о личности је неопходна за остваривање права и легитимних интереса оператера или трећих лица или за постизање друштвено значајних циљева, под условом да се не крше права и слободе субјекта личних података.
7.6. Спроводи се обрада података о личности, приступ неограниченом броју лица којој обезбеђује субјект личних података или на његов захтев (у даљем тексту: јавно доступни лични подаци).
7.7. Обрађујемо личне податке који подлежу објављивању или обавезном откривању у складу са савезним законом.

8. Поступак прикупљања, чувања, преноса и других видова обраде података о личности
Безбедност података о личности које Оператор обрађује обезбеђује се спровођењем законских, организационих и техничких мера неопходних за потпуну усклађеност са захтевима важећег законодавства у области заштите података о личности.
8.1. Оператер обезбеђује безбедност личних података и предузима све могуће мере да спречи приступ личним подацима од стране неовлашћених лица.
8.2. Лични подаци Корисника никада, ни под којим околностима, неће бити пренети трећим лицима, осим у случајевима у вези са применом важећег законодавства или у случају када је субјект личних података дао сагласност Оператору за пренос података на треће лице за испуњење обавеза из грађанскоправног уговора.
8.3. Уколико се уоче нетачности у личним подацима, Корисник може самостално да их ажурира слањем обавештења Оператеру на адресу е-поште Оператера. wearelocalshere@gmail.com са ознаком „Ажурирање личних података”.
8.4. Период обраде података о личности одређује се остварењем сврхе за коју су подаци о личности прикупљени, осим ако уговором или важећим законима није предвиђен другачији рок.
Корисник може у било ком тренутку повући своју сагласност за обраду личних података слањем обавештења Оператору путем е-поште на адресу е-поште Оператера wearelocalshere@gmail.com са назнаком „Повлачење пристанка на обраду личних података“.
8.5. Све информације које прикупљају услуге трећих страна, укључујући платне системе, комуникационе и друге пружаоце услуга, ове особе (Оператери) чувају и обрађују у складу са њиховим корисничким уговором и Политиком приватности. Предмет личних података и/или са наведеним документима. Оператер није одговоран за радње трећих лица, укључујући пружаоце услуга наведених у овом ставу.
8.6. Забране које је субјект личних података утврдио о преносу (осим за омогућавање приступа), као и о обради или условима обраде (осим за добијање приступа) личних података дозвољених за дистрибуцију, не примењују се у случајевима обраде личних података. подаци у државним, јавним и другим јавним интересима утврђеним законом РФ.
8.7. Приликом обраде личних података, оператер обезбеђује поверљивост личних података.
8.8. Оператер чува личне податке у облику који омогућава идентификацију субјекта личних података, не дуже него што је то потребно за потребе обраде личних података, осим ако је рок за чување личних података утврђен савезним законом, споразумом на који субјект личних података је странка, корисник или јемац.
8.9. Услов за престанак обраде личних података може бити остварење сврхе обраде личних података, престанак сагласности субјекта личних података, повлачење сагласности субјекта личних података или захтев за прекид обраде података. личних података, као и утврђивање незаконите обраде личних података.

9. Списак радњи које обавља Оператер са примљеним личним подацима
9.1. Оператер прикупља, евидентира, систематизује, акумулира, складишти, усавршава (ажурира, мења), издваја, користи, преноси (дистрибуција, обезбеђивање, приступ), деперсонализује, блокира, брише и уништава личне податке.
9.2. Оператер врши аутоматизовану обраду личних података са или без пријема и/или преноса примљених информација путем информационих и телекомуникационих мрежа.

10. Прекогранични пренос личних података
10.1. Оператер је дужан да пре отпочињања активности за прекогранични пренос података о личности обавести надлежни орган за заштиту права субјеката личних података о својој намери да изврши прекогранични пренос података о личности (такво обавештење се шаље посебно од обавештења о намери обраде података о личности).
10.2. Пре достављања наведеног обавештења, оператер је дужан да прибави релевантне информације од органа стране државе, страних физичких лица, страних правних лица којима се планира прекогранични пренос података о личности.

11. Поверљивост личних података
Оператер и друга лица која имају приступ личним подацима дужни су да не откривају трећим лицима или дистрибуирају личне податке без сагласности носиоца личних података, осим ако савезним законом није другачије одређено.

12. Завршне одредбе
12.1. Корисник може добити сва појашњења о питањима од интереса у вези са обрадом његових личних података тако што ће контактирати Оператера путем е-поште wearelocalshere@gmail.com.
12.2. Овај документ ће одражавати све промене у политици обраде личних података Оператера. Политика важи неограничено док је не замени нова верзија.
12.3. Актуелна верзија Политике је бесплатно доступна на Интернету на адреси https://locals.group/privacy-policy-sr